15.7. sam3x8e — SAM3X8E

Source code: src/mcus/sam/mcu.h


Defines

SAM_PA
SAM_PB
SAM_PC
SAM_PD