15.7. sam3x8e — SAM3X8E

Source code: src/mcus/sam/mcu.h


Defines

SAM_PA 0
SAM_PB 30
SAM_PC 62
SAM_PD 93